Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet er publisert

Ill.: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ill.: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har lagt ut to nye dokumenter de to siste dagene, Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og Handlingsplan – Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet.

Selv om det snart er jul og mange har andre prioriteringer enn informasjonssikkerhet, er dette to dokumenter som i det minste bør ligge høyt oppe i «må lese»-bunken på nyåret.

Som det står på informasjonssiden til strategien:

Regjeringens hovedformål med å utgi en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet er å angi hvilken retning og hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for myndighetenes informasjonssikkerhetsarbeid i de nærmeste årene.

Og på informasjonssiden til handlingsplanen står det at handlingsplanen er delt i to deler:

  • En utfyllende beskrivelse av dagens sikkerhetsutfordringer og trender på området
  • Et utvalg tiltak som er strategisk viktige, og som det er vedtatt skal gjennomføres.

Selv om dokumentet er publisert hos FAD, står fire departement bak dokumentet, noe som bør gi den nødvendige tyngde, bredde og oppmerksomhet som informasjonssikkerhet i samfunnet bør få. De fire medvirkende departementene er Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

About Lars Olaussen

Lars Olaussen er sjefingeniør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, avdeling for teknologi, seksjon for kryptoutvikling. Hans ansvarsområde er råd- og veiledning og krav- og tiltaksutvikling innen elektronisk identifikasjon, kryptoløsninger og nøkkelforvaltning for beskyttelse av lavgradert og annen sensitiv, men ugradert informasjon.
This entry was posted in forvaltningen, Informasjonssikkerhet. Bookmark the permalink.